Opdrachten

Ministerie van Justitie & Veiligheid Projectmanager

Projectmanager

Info

Functie

Projectmanager

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

10.12.2023 - 30.12.2024

Opdrachtnummer

148045

Sluitingsdatum

date-icon24.11.2023 clock-icon11:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Door een functionaliteit aan het VB1 toe te voegen met de thans in uitvoering zijnde projecten van het VB2 programma wordt een cruciale stap gezet om het behalen van de doelstelling van de DGO-regie afpakketen dichterbij te brengen. Het stelt de opsporingsdiensten in staat stelt om snel over saldo- en transactiegegevens van de verdachte te beschikken zodat vastgesteld kan worden of en wanneer geld wordt weggesluisd. De opsporingsdiensten krijgen hierdoor beter zicht op de criminele geldstromen die daaraan ten grondslag liggen. Dit vergroot de pakkans en geeft de strafrechtketen een belangrijke impuls om, met aanvullend bewijs dat van doorslaggevend belang kan zijn, om de verdachte veroordeeld te krijgen en diens vermogen af te pakken. Parallel aan deze projecten bevindt de Wijzigingswet VB zich in het stadium van het parlementaire goedkeuringsproces waarbij tevens de AP en de RvS betrokken zijn. De doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB2) is opgesplitst in twee plateaus:

 • Plateau 1: de aansluiting via een systeemkoppeling met de vier Nederlandse systeembanken
 • Plateau 2: een koppeling via een web portaal met de overige financiële dienstverleners bestaande uit twee delen waarvan het eerste deel de onderzoeks- en initiatiefase is.

Hierin adviseren de stakeholders middels workshops over de beste architectuur oplossingsrichting binnen de juridische, privacy en technische randvoorwaarden. De uitvoering van de realisatie- en implementatie fase zal starten na afronding van de initiatiefase met een Go/NoGo besluit, een en ander afhankelijk van de uitkomst van het eerste deel van plateau 2. Er is met spoed behoefte aan een projectmanager voor de twee projecten van de doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens te weten: VB2 Plateau 1 en VB2 Plateau 2. De projectmanager staat voor de uitdaging om VB2 Plateau 1 dat op de rand staat van einde realisatiefase en start van de implementatie fase binnen een redelijke planning af te ronden ondanks dat het wetgevingstraject vertraging heeft opgelopen. Parallel daaraan geeft de projectmanager leiding aan de haalbaarheids- en initiatiefase van het VB2 Plateau 2 project. Ook heeft de projectmanager de taak om erop toe te zien dat een restpunt van het inmiddels opgeleverde VB1 project tot een goed einde wordt gebracht. Dit betreft een kwalitatief goed georganiseerde terugkerend auditproces waarbij de in de DPIA van het VB opgenomen mitigerende maatregelen volledig wordt geïmplementeerd. Van de projectmanager wordt verwacht dat zijn inspanningen resulteren in het succesvol afronden van zowel het VB2 Plateau 1 als het VB2 Plateau 2 project conform het plan van Aanpak. Hierbij dient de projectmanager er voor te zorgen dat de projecten, ondanks de planningsrisico's, de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder leegloop van de ingehuurde projectmedewerkers worden afgerond.


Achtergrond opdracht
Beschrijving directie/dienst/afdeling: Het ministerie van Justitie en Veiligheid (MJenV) draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV. DGO staat voor de doorlopende opgave om de georganiseerde criminaliteit en de ontwrichtende en ondermijnende effecten daarvan op de samenleving terug te dringen. Belangrijke elementen bij de aanpak zijn het verstoren van criminele verdienmodellen (in het bijzonder de drugsproductie en -handel), het oprollen van criminele netwerken, het afpakken van crimineel vermogen, het versterken van een effectieve preventie gericht op het voorkomen van criminele carrières en het verhogen van de sociale en fysieke weerbaarheid en integriteit. De bestrijding draagt bij aan duidelijke normstelling tegen ondermijnende criminaliteit en aan het minder aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat voor criminelen.

Programma Directie DGO-regie afpakketen heeft de ambitie om criminele geldstromen, crimineel vermogen en daaruit gefinancierde investeringen te verminderen door strafrechtelijk de daaruit verkregen financiële opbrengsten en goederen te ontnemen, met als doel om de invloed van de onderwereld op de bovenwereld tegen te gaan. DGO faciliteert de samenwerking van de betrokken partijen in deze keten (Openbaar Ministerie, Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten) in de intensivering van het beleid om criminele geldstromen in kaart te brengen en crimineel vermogen af te pakken. Opsporingsdiensten van de overheid en de belastingdienst kunnen over identificerende gegevens van IBAN-rekeningnummers beschikken als personen verdacht worden van het witwassen van crimineel vermogen, terrorismefinanciering of criminele verkooptransacties (WhatsApp- en Marktplaats fraude).

Het eerste tastbare product van DGO betreft de ingebruikname van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB1). Sinds 2020 kunnen opsporingsdiensten op grond van de Wet VB binnen enkele minuten over deze gegevens beschikken in plaats van een wachttijd van een of meerdere weken in acht te moeten nemen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gerealiseerd van de ambitie van de DGO-regie afpakketen.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding. Indien een uitnodiging voor een interview volgt, dient een kopie hiervan te worden overlegd.
 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring met projecten waarbij er geen gebaande paden zijn om het einddoel te bereiken vanwege onzekerheden op gebied van planning en beoogde oplossingsrichting.
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring in het leiden en nemen van verantwoordelijkheid voor het projectteam om binnen de vastgestelde randvoorwaarden te sturen op het behalen van het projectdoel.
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring in het organiseren, plannen, beheren en implementeren van significante IV-wijzigingen in de organisatie.
 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring in het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen met als doel het voorzien in de meest geschikte informatiestructuur.
 • U heeft minimaal 2 jaar ervaring met het behartigen van belangen van zowel de publieke als private stakeholders en u heeft tegelijkertijd het vermogen om partijen mee te laten werken aan het gezamenlijke projectdoel.
 • U bent in staat om risico's van de projecten te mitigeren op gebied van vertraging in de planning, evalueren, managen en garanderen van de validering van uitzonderingen mbt scope bewaking. U heeft daar minimaal 2 jaar ervaring mee.
 • De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week gedurende inhuurperiode. De kandidaat is flexibel in het invulling geven aan de inzet.

Wensen

 • De kandidaat beschrijft eerder uitgevoerde opdrachten die het meeste overeenkomen met de inhoud van de uit te voeren opdracht (zoals deze in een aparte bijlage is meegestuurd) in maximaal 400 woorden en voegt deze als bijlage toe. Hierin dient u in ieder geval hetgeen in eis 2,4,5 en 6 is gevraagd aannemelijk te maken in welke context en in welke mate u deze ervaring heeft opgedaan.
 • Affiniteit in de rol van belangenbehartiger om publieke instellingen en private instellingen samen te brengen in hun gemeenschappelijke belang om de ondermijning van de samenleving door de onderwereld tegen te gaan en belangentegenstellingen zonder de escalatie bevoegdheid te hoeven te gebruiken. U toont in maximaal 350 woorden schriftelijk aan dat de daarvoor benodigde competenties zijn ontwikkeld. Deze zijn Confronteren, en creatief denken.
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar implementatie-ervaring in de financiële sector op gebied van ontsluiting van gegevens uit klantsystemen.
 • Ervaring met het behartigen van belangen van zowel de publieke als private stakeholders in geval van belangentegenstellingen.
 • Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren
 • Creativiteit
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Ministerie van Justitie & Veiligheid

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Door een functionaliteit aan het VB1 toe te voegen met de thans in uitvoering zijnde projecten van het VB2 programma wordt een cruciale stap gezet om het behalen van de doelstelling van de DGO-regie afpakketen dichterbij te brengen. Het stelt de opsporingsdiensten in staat stelt om snel over saldo- en transactiegegevens van de verdachte te beschikken zodat vastgesteld kan worden of en wanneer geld wordt weggesluisd. De opsporingsdiensten krijgen hierdoor beter zicht op de criminele geldstromen die daaraan ten grondslag liggen. Dit vergroot de pakkans en geeft de strafrechtketen een belangrijke impuls om, met aanvullend bewijs dat van doorslaggevend belang kan zijn, om de verdachte veroordeeld te krijgen en diens vermogen af te pakken. Parallel aan deze projecten bevindt de Wijzigingswet VB zich in het stadium van het parlementaire goedkeuringsproces waarbij tevens de AP en de RvS betrokken zijn. De doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB2) is opgesplitst in twee plateaus:

  • Plateau 1: de aansluiting via een systeemkoppeling met de vier Nederlandse systeembanken
  • Plateau 2: een koppeling via een web portaal met de overige financiële dienstverleners bestaande uit twee delen waarvan het eerste deel de onderzoeks- en initiatiefase is.

  Hierin adviseren de stakeholders middels workshops over de beste architectuur oplossingsrichting binnen de juridische, privacy en technische randvoorwaarden. De uitvoering van de realisatie- en implementatie fase zal starten na afronding van de initiatiefase met een Go/NoGo besluit, een en ander afhankelijk van de uitkomst van het eerste deel van plateau 2. Er is met spoed behoefte aan een projectmanager voor de twee projecten van de doorontwikkeling van het Verwijzingsportaal Bankgegevens te weten: VB2 Plateau 1 en VB2 Plateau 2. De projectmanager staat voor de uitdaging om VB2 Plateau 1 dat op de rand staat van einde realisatiefase en start van de implementatie fase binnen een redelijke planning af te ronden ondanks dat het wetgevingstraject vertraging heeft opgelopen. Parallel daaraan geeft de projectmanager leiding aan de haalbaarheids- en initiatiefase van het VB2 Plateau 2 project. Ook heeft de projectmanager de taak om erop toe te zien dat een restpunt van het inmiddels opgeleverde VB1 project tot een goed einde wordt gebracht. Dit betreft een kwalitatief goed georganiseerde terugkerend auditproces waarbij de in de DPIA van het VB opgenomen mitigerende maatregelen volledig wordt geïmplementeerd. Van de projectmanager wordt verwacht dat zijn inspanningen resulteren in het succesvol afronden van zowel het VB2 Plateau 1 als het VB2 Plateau 2 project conform het plan van Aanpak. Hierbij dient de projectmanager er voor te zorgen dat de projecten, ondanks de planningsrisico's, de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder leegloop van de ingehuurde projectmedewerkers worden afgerond.


  Achtergrond opdracht
  Beschrijving directie/dienst/afdeling: Het ministerie van Justitie en Veiligheid (MJenV) draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV. DGO staat voor de doorlopende opgave om de georganiseerde criminaliteit en de ontwrichtende en ondermijnende effecten daarvan op de samenleving terug te dringen. Belangrijke elementen bij de aanpak zijn het verstoren van criminele verdienmodellen (in het bijzonder de drugsproductie en -handel), het oprollen van criminele netwerken, het afpakken van crimineel vermogen, het versterken van een effectieve preventie gericht op het voorkomen van criminele carrières en het verhogen van de sociale en fysieke weerbaarheid en integriteit. De bestrijding draagt bij aan duidelijke normstelling tegen ondermijnende criminaliteit en aan het minder aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat voor criminelen.

  Programma Directie DGO-regie afpakketen heeft de ambitie om criminele geldstromen, crimineel vermogen en daaruit gefinancierde investeringen te verminderen door strafrechtelijk de daaruit verkregen financiële opbrengsten en goederen te ontnemen, met als doel om de invloed van de onderwereld op de bovenwereld tegen te gaan. DGO faciliteert de samenwerking van de betrokken partijen in deze keten (Openbaar Ministerie, Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten) in de intensivering van het beleid om criminele geldstromen in kaart te brengen en crimineel vermogen af te pakken. Opsporingsdiensten van de overheid en de belastingdienst kunnen over identificerende gegevens van IBAN-rekeningnummers beschikken als personen verdacht worden van het witwassen van crimineel vermogen, terrorismefinanciering of criminele verkooptransacties (WhatsApp- en Marktplaats fraude).

  Het eerste tastbare product van DGO betreft de ingebruikname van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB1). Sinds 2020 kunnen opsporingsdiensten op grond van de Wet VB binnen enkele minuten over deze gegevens beschikken in plaats van een wachttijd van een of meerdere weken in acht te moeten nemen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gerealiseerd van de ambitie van de DGO-regie afpakketen.

  Eisen

  • U hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding. Indien een uitnodiging voor een interview volgt, dient een kopie hiervan te worden overlegd.
  • U hebt minimaal 3 jaar ervaring met projecten waarbij er geen gebaande paden zijn om het einddoel te bereiken vanwege onzekerheden op gebied van planning en beoogde oplossingsrichting.
  • U hebt minimaal 2 jaar ervaring in het leiden en nemen van verantwoordelijkheid voor het projectteam om binnen de vastgestelde randvoorwaarden te sturen op het behalen van het projectdoel.
  • U hebt minimaal 2 jaar ervaring in het organiseren, plannen, beheren en implementeren van significante IV-wijzigingen in de organisatie.
  • U hebt minimaal 3 jaar ervaring in het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen met als doel het voorzien in de meest geschikte informatiestructuur.
  • U heeft minimaal 2 jaar ervaring met het behartigen van belangen van zowel de publieke als private stakeholders en u heeft tegelijkertijd het vermogen om partijen mee te laten werken aan het gezamenlijke projectdoel.
  • U bent in staat om risico's van de projecten te mitigeren op gebied van vertraging in de planning, evalueren, managen en garanderen van de validering van uitzonderingen mbt scope bewaking. U heeft daar minimaal 2 jaar ervaring mee.
  • De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week gedurende inhuurperiode. De kandidaat is flexibel in het invulling geven aan de inzet.

  Wensen

 • De kandidaat beschrijft eerder uitgevoerde opdrachten die het meeste overeenkomen met de inhoud van de uit te voeren opdracht (zoals deze in een aparte bijlage is meegestuurd) in maximaal 400 woorden en voegt deze als bijlage toe. Hierin dient u in ieder geval hetgeen in eis 2,4,5 en 6 is gevraagd aannemelijk te maken in welke context en in welke mate u deze ervaring heeft opgedaan.
 • Affiniteit in de rol van belangenbehartiger om publieke instellingen en private instellingen samen te brengen in hun gemeenschappelijke belang om de ondermijning van de samenleving door de onderwereld tegen te gaan en belangentegenstellingen zonder de escalatie bevoegdheid te hoeven te gebruiken. U toont in maximaal 350 woorden schriftelijk aan dat de daarvoor benodigde competenties zijn ontwikkeld. Deze zijn Confronteren, en creatief denken.
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar implementatie-ervaring in de financiële sector op gebied van ontsluiting van gegevens uit klantsystemen.
 • Ervaring met het behartigen van belangen van zowel de publieke als private stakeholders in geval van belangentegenstellingen.
 • Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren
 • Creativiteit
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Kornelia Olbromska

  HeadFirst

  Deel deze opdracht