Het coalitieakkoord 2021 – 2025: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Het coalitieakkoord 2021 – 2025: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Kabinet Rutte IV is een feit. Op woensdag 15 december 2021 is het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het 47 pagina’s tellend document staat vol met ambitieuze plannen en ideeën omtrent het klimaat, de stikstofproblematiek, het onderwijs en de woningmarkt. Ook de arbeidsmarkt komt, alhoewel minder gedetailleerd en concreet, aan bod. Het kabinet wil ‘grote hervorming’ op de arbeidsmarkt, waarbij de uitgangspunten van de Commissie Borstlap en het SER MLT-advies de leidraad vormen. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste plannen en maatregelen uit het coalitieakkoord.

Verschillen tussen vast en flex verkleinen
Het volgend kabinet is voornemens om de verschillen tussen vast en flex te verkleinen door oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter te reguleren. Op welke manier dit moet gebeuren en in welk tempo wordt niet duidelijk. Verder wil het kabinet de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven vergroten door in overleg met sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uit te werken, met het oog voor de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Helderheid voor zelfstandigen
Verder valt in het document te lezen dat ‘echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap gestimuleerd wordt’. Om opdrachtgevers en zelfstandigen meer helderheid te geven over de aard van de arbeidsrelatie zal de webmodule verder ontwikkeld worden. De afgelopen maanden is er vanuit verschillende hoeken veel kritiek geweest op deze tool, vooralsnog lijkt het kabinet voornemens om de webmodule verder te ontwikkelen. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan dient gestart te worden met betere publiekrechtelijke handhaving bij het vermoeden van werknemerschap. Wanneer sprake is van een ‘vermoeden van werknemerschap’ wordt in het document niet verder uitgewerkt. Op welke manier handhaving wordt opgestart en per wanneer blijft ook onduidelijk.

Arbeidsongeschiktheid
Kabinet Rutte IV wil serieuze stappen zetten met de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Deze verzekering wordt zo vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen wordt voorkomen. Bij de verdere invulling van zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord.

Fiscaliteit
Tot slot wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd. De fiscale regeling voor zzp’ers wordt vanaf 2023 in stappen van €650 teruggebracht naar €1200 in 2030. Het kabinet wil op die manier de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers verkleinen om zo een gelijker speelveld tussen werkenden te creëren.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.