Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor jou als leverancier?

Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor jou als leverancier?

Wederom geen bomvolle Ridderzaal, geen rijtoer van de koning en geen drukke borrels rondom het Binnenhof met politici en bewindslieden. Prinsjesdag 2021 beperkte zich tot het grondwettelijk noodzakelijke: een verenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer op de derde dinsdag van september, waar een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven wordt. Hieronder zetten we de meest relevante wijzigingen en plannen voor jou als leverancier van professionals op een rij.

 

  1. Meer aandacht voor scholing en loopbaanontwikkeling

Het kabinet onderkent het belang van scholing en ontwikkeling en stelt daarom extra geld beschikbaar. De Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP) vervangt de fiscale scholingsaftrek voor werknemers. Werkenden en niet-werkenden kunnen naar verwachting vanaf 1 maart 2022 tot €1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit.

 

  1. Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2022 biedt het kabinet een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten om deze onbelast te vergoeden. Deze geldt voor vergoedingen van maximaal €2,- per thuisgewerkte dag en geldt ook wanneer een deel van de dag wordt thuiswerkt.

 

 

  1. Flexkrachten eerder betrokken bij medezeggenschap

Het kabinet wil flexwerkers beter betrekken bij de medezeggenschap van een organisatie. Eén van de plannen uit het wetsvoorstel is dat flexwerkers het actieve en passieve kiesrecht al verwerven na 3 maanden. De wetswijziging heeft tot gevolg dat de medezeggenschap binnen de organisatie anders moet worden ingericht of dat de onderneming eerder wordt verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Het is nog niet bekend wanneer deze wetswijziging ingaat.

 

  1. Aof-premie voor het mkb omlaag in 2022

Als werkgever in het mkb betaal je vanaf 1 januari 2022 minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De loondoorbetalingsverplichting wordt met nieuwe maatregelen makkelijker, goedkoper en duidelijker voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf.

 

  1. Ouderschapsverlof voor een deel betaald

Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te betalen. Ouders krijgen van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Deze weken zijn onbetaald, behalve als werkgever en -nemer daar binnen de organisatie of collectieve arbeidsovereenkomst andere afspraken over maken.

 

  1. Meer winst valt onder het lage vpb-tarief

Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2022 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) aan te passen. Als resultaat valt een groter deel van de winst onder het lage vpb-tarief. De organisatie betaalt 15% vennootschapsbelasting over de eerste €395.000 winst. Dat was €245.000. Alles boven €395.000 blijft met 25% belast.

 

  1. Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog

De percentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaan omhoog in 2022. Deze regeling is specifiek bedoeld voor ondernemers en bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Investeringen van minimaal €2.500,- per jaar kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst.

Let op: Alle genoemde punten zijn voorgestelde (wets)wijzigingen. Deze dienen eerst goedgekeurd te worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd.

 

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.