HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten

HeadFirst Group en Between Staffing Group bundelen krachten

English below

HeadFirst Group, actief in de markt van flexibele arbeid en externe inhuur, neemt branchegenoot Between Staffing Group over. In een zich voortdurend ontwikkelende arbeidsmarkt neemt de vraag naar full service HR dienstverleners toe en is schaalbaarheid een belangrijke succesfactor. Door het bundelen van de krachten van HeadFirst Group en Between is de nieuwe groep optimaal in staat om kansen in de markt te benutten en de groeistrategie gezamenlijk voort te zetten.

Between Staffing Group, bestaande uit de merken Between, FastFlex, Yellow Friday en EXPR, is een van de grootste intermediairs voor tijdelijke arbeid in Nederland; dagelijks werken ruim vierduizend professionals via de organisatie bij opdrachtgevers. HeadFirst Group levert een breed spectrum aan oplossingen voor flexibele arbeid, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en inhuur consultancy. Er werken via HeadFirst Group dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim driehonderdvijftig opdrachtgevers in Europa, waarmee het een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. Gezamenlijk vormen HeadFirst Group en Between de marktleider in de Benelux in het organiseren van externe inhuur.

Full service HR dienstverlener
Han Kolff, CEO van HeadFirst Group: “Door het samengaan van HeadFirst en Between versterken we onze positie als full service HR dienstverlener. We hebben de sleutel in handen om deze rol uit te bouwen, nationaal en internationaal. Met onze slimme online oplossingen, rijke data en deskundige adviseurs verhogen we de klantbeleving iedere dag weer. Ik kijk er naar uit om gezamenlijk onze ambities waar te maken.”

Rein Buijtelaar, CEO van Between Staffing Group, voegt toe: “De energie en ambitie van HeadFirst Group sluit heel goed aan op het DNA van Between. We vullen elkaar goed aan, zoals ook blijkt uit het complementaire klantenportfolio en onze verschillende sourcing formules. We hebben samen een winnend online platform in handen, waarop vraag en aanbod in de flexibele arbeidsmarkt bij elkaar komt. Ik kijk uit naar de volgende stappen van de nieuwe combinatie.”

Naast opdrachtgevers ziet HeadFirst Group de leveranciers en zelfstandig professionals (zp’ers) in haar netwerk als even belangrijke klantgroepen. Kolff: “Met deze stap worden we voor leveranciers en zp’ers nog interessanter. Samen vormen we het grootste opdrachtenplatform van Nederland, waar deze ondernemers direct toegang hebben tot honderden opdrachtgevers. Maar samen kunnen we ook sneller en op grotere schaal innoveren. Dit draagt bij aan onze profilering als de partner voor een ‘life long flexible career’.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. De organisatie biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, matchmaking, msp-dienstverlening en business consultancy. Er werken dagelijks meer dan tienduizend professionals bij ruim 350 opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn intermediair HeadFirst, Myler en MSP-dienstverlener Staffing Management Services.

Over Between Staffing Group
Between Staffing bestaat sinds 2000 en zoekt, vindt en contracteert professionals voor interim opdrachten bij grote opdrachtgevers. Het bedrijf werkt vanuit de kracht van personal staffing en totale marktontsluiting, geeft advies over inhuurprocessen en benchmarkt op kwaliteit en tarief. Tot de opdrachtgevers behoren een groot deel van de centrale overheid, banken, verzekeraars, provincies, universiteiten, multinationals en system integrators. Between realiseerde in 2019 een jaaromzet van circa 475 miljoen euro.

Voor nadere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht? Neem gerust contact op met Bart van der Geest, manager marketing & communicatie bij HeadFirst Group, te bereiken op 023 – 568 56 30 of bart.vandergeest@headfirst.nl.


HeadFirst Group and Between Staffing Group join forces

HeadFirst Group, operating in the market of flexible staffing and external hiring, acquires sector partner Between Staffing Group. In a constantly evolving labour market, the demand for full HR services providers is increasing and scalability is an important success factor. By combining the strengths of HeadFirst Group and Between, the new group is able to take optimally advantage of opportunities in the market and to continue the growth strategy together.

Between Staffing Group, consisting of the brands Between, FastFlex, Yellow Friday and EXPR, is one of the largest intermediaries for temporary employment in the Netherlands; over four thousand professionals work for clients via the organisation on a daily basis. HeadFirst Group offers a variety of solutions for flexible staffing, including contracting, matchmaking, MSP services and hiring consultancy. Daily more than ten thousand professionals work for more than three hundred and fifty clients in Europe via HeadFirst Group, realising an annual turnover of more than EUR 1 billion. Together, HeadFirst Group and Between become the market leader in the Benelux in organising external hiring.

Full HR services provider
Han Kolff, CEO of HeadFirst Group: “By merging HeadFirst and Between we strengthen our position as a full HR services provider. We hold the key to expand this role, both nationally and internationally. With our smart online solutions, rich data and expert advisors we increase the customer experience every day. I am looking forward to realise our ambitions together”.

Rein Buijtelaar, CEO of Between Staffing Group, adds: “The energy and ambition of HeadFirst Group fits very well with the DNA of Between. We complement each other well, as shown by the complementary client portfolio and our different sourcing formulas. Together, we have a winning online platform where supply and demand in the flexible labour market meet. I am looking forward to the next steps of the new combination”.

Besides clients, HeadFirst Group sees the suppliers and independent professionals (zp’ers) in its network as equally important client groups. Kolff: “With this step we become even more interesting for suppliers and freelancers. Together we create the largest assignment platform in the Netherlands, where these entrepreneurs have direct access to hundreds of clients. But together we can also innovate faster and on a larger scale. This contributes to our profile as the partner for a lifelong flexible career”.

About HeadFirst Group
HeadFirst Group is market leader in the Benelux in the field of professional organization of external hiring. The Company offers a variety of flex solutions, including contracting, matchmaking, msp-services and business consultancy. Daily, more than ten thousand professionals work for over 350 clients in Europe, with which HeadFirst Group realizes an annual turnover of more than €1bn. HeadFirst Group’s main brands are intermediaries HeadFirst and Myler and managed service provider Staffing Management Services.

About Between Staffing Group
Between Staffing was founded in 2000 and searches, finds and contracts professionals for interim assignments at large clients. The company works with the strength of personal staffing and total market access, advising on hiring processes and benchmarking on quality and rates. Its clients include a large part of central government, banks, insurers, provinces, universities, multinationals and system integrators. Between achieved an annual revenue of around €475 million in 2019.

For further information
Do you have any questions or comments about this press release? Please contact Bart van der Geest, manager marketing & communication at HeadFirst Group, at +31 (0)23 – 568 56 30 or bart.vandergeest@headfirst.nl.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.