Gebruikersvoorwaarden Select Academy

 

Introductie

 

HFBG Holding B.V. (HeadFirst) biedt bepaalde professionals toegang tot Select Academy. Jij komt hiervoor in aanmerking wanneer jij gebruik maakt van de (betaalde) premium, excellent, advanced of complete diensten van HeadFirst en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Ook kun jij gebruik maken van Select Academy wanneer jouw leverancier hierover afspraken heeft gemaakt met ons.

Als je toegang hebt tot Select Academy, kun je gebruik maken van een online kennisabonnement. Dit is een verzameling van digitale leermiddelen zoals opleidingen en trainingen die je online kunt volgen en documenten zoals e-books en examens. Wanneer jij op een opdracht bent ingezet, heb je automatisch en zonder bijkomende kosten toegang tot een online kennisabonnement.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle professionals die gebruik maken van Select Academy. We adviseren jou deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat jij weet welke rechten en verplichtingen jij hebt wanneer jij gebruik maakt van Select Academy.

_______________________________________________________________________________

 

Artikel 1 – Definities en Interpretatie

1.1.      In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Account:                                  Het persoonlijke account dat Gebruikers toegang geeft tot de Diensten.

Actieve Opdracht:                    Een opdrachtovereenkomst tussen een Zelfstandig Professional of Leverancier met een Groepsdeelnemer (i) op grond waarvan de in de opdrachtovereenkomst benoemde professional diensten zal verlenen ten behoeve van een opdrachtgever van de Groepsdeelnemer en (ii) waarin is vastgelegd dat gebruik wordt gemaakt van de premium, excellent, advanced of complete dienstverlening van de Groepsdeelnemer.

Content:                                  Alle inhoud die via Select Academy aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Digitale Leermiddelen, know how, documenten, teksten en de lay-out en look-and-feel van de Dienst;

Dienst(en):                              Het door HeadFirst verlenen van toegang aan Gebruiker tot Select Academy en het aanbieden van de daarop beschikbare Online Kennisabonnementen, Content en functionaliteiten.

Digitale Leermiddelen:             Alle binnen de omgeving van Select Academy aangeboden digitale leermiddelen, zoals e-learnings, trainingen, livelabs, (proef)examens, (instructie)video’s, e-books, audio books en online expert sessies.

Gebruiker(s):                           Zelfstandig Professionals en Professionals die toegang hebben tot de Diensten.

Gebruiksvoorwaarden:             Deze Gebruiksvoorwaarden die zien op de Diensten.

Groepsdeelnemers:                  HeadFirst B.V., Source Automation B.V, Myler B.V., Jenrick Nederland B.V., Between Staffing Nederland, Fast Flex B.V., Fast Flex Sourcing B.V., Staffing Management Services B.V. en EXPR B.V.

HeadFirst:                               HFBG Holding B.V., gevestigd aan Westwalstraat 17-B, 1411 PC Naarden, KvK nummer 80349269.

Inloggegevens:                       De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot het Account;

IE-rechten:                              Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waar ook ter wereld, waaronder begrepen octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, eenlijnsprestaties en rechten op know how.

Leverancier:                            Een rechtspersoon, die een of meer Actieve Opdrachten heeft op basis waarvan hij aan de Groepsdeelnemer(s) Professional levert ten behoeve van het verlenen van diensten aan opdrachtgevers van Groepsdeelnemers.

Professional:                            Een werknemer of andere professional (ZZP-er) die een (arbeids- of opdracht) overeenkomst heeft met een Leverancier en in de Actieve Opdracht staat benoemd als de professional die de diensten levert aan de opdrachtgever van de Groepsdeelnemer.

Online Kennisabonnement:      Een door of namens HeadFirst geselecteerde verzameling Digitale Leermiddelen aangeboden via Select Academy.

Opleidingspartners:                 Organisaties die geen deel uitmaken van HeadFirst en/of aan haar gelieerde ondernemingen en die via Select Academy Digitale Leermiddelen aanbieden, welke geen onderdeel uitmaken van een Online Kennisabonnement.

Select Academy:                      Het platform www.mycademy.nl/select waarop Online Kennisabonnementen en Content worden aangeboden

Zelfstandig Professional:          Een zelfstandig professional (ZZP’er), die op basis van een Actieve Opdracht diensten verleent ten behoeve van een opdrachtgever van de Groepsdeelnemer.

 

1.2       Waar in deze Gebruiksvoorwaarden de begrippen “inclusief”, “zoals”, “onder meer”, “waaronder”, “waaronder begrepen” of vergelijkbare bewoordingen worden gebruikt, wordt daarmee niet bedoeld het overige uit te sluiten.

1.3       In deze Gebruiksvoorwaarden zal onder “schriftelijk” ook berichtenverkeer via e-mail worden begrepen, indien degene die de betreffende communicatie verricht tot de inhoud daarvan bevoegd is.

1.4       Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden wordt hierna onder HeadFirst tevens verstaan: de betreffende Groepsdeelnemer met wie een Actieve Opdracht is overeengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Wijziging

2.1       Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van Select Academy en de daarop aangeboden Content alsmede de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en HeadFirst in relatie tot de Diensten.

2.2       Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker of van derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Diensten en worden door HeadFirst van de hand gewezen.

2.3       HeadFirst heeft te allen tijde het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden tenminste dertig dagen voor de inwerkingtreding daarvan kenbaar gemaakt. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kan Gebruiker hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij HeadFirst en verder gebruik van zijn Account staken. Wanneer Gebruiker niet voor de datum van inwerkingtreding zijn bezwaar heeft gemaakt, wordt/ worden de wijziging(en) geacht door de Gebruiker te zijn aanvaard.

2.4       Indien en voor zover enige bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, blijkt of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze Gebruiksvoorwaarden voor het overige onverminderd in stand en van toepassing.

Artikel 3 – Dienstverlening

3.1       De Diensten bestaan eruit dat de Gebruiker een Account kan aanmaken waarmee hij toegang krijgt tot Select Academy. Gebruikers met een Actieve Opdracht krijgen automatisch toegang tot een of meerdere Online Kennisabonnementen, waarvan de Digitale Leermiddelen worden ontsloten in Select Academy.

3.2       Om gebruik te kunnen maken van Select Academy, dient de Gebruiker een Account aan te maken conform de instructies van HeadFirst en deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

3.3       Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover HeadFirst uitdrukkelijk een resultaat aan Gebruiker heeft toegezegd en het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

3.4       Indien en voor zover wettelijk toegestaan is HeadFirst te allen tijde gerechtigd de inhoud en de omvang van de overeengekomen Diensten, Online Kennisabonnementen en Content te wijzigen, bijvoorbeeldindien zij dat om technische of bedrijfseconomische reden wenselijk of noodzakelijk acht.

3.5       HeadFirst behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Diensten en Select Academy.

Artikel 4 – Licentie, Toegang en Beschikbaarheid van Select Academy

4.1       Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van het Account, verleent HeadFirst aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van de Diensten en Select Academy gebruik te maken voor eigen persoonlijke doeleinden.

4.2       HeadFirst houdt de Diensten en Select Academy beschikbaar, onderhoudt en update Select Academy voor zover zij dit noodzakelijk acht.

4.3       De beschikbaarstelling van de Diensten en Select Academy strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur die hieraan ten grondslag ligt.

4.4       HeadFirst is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten en Select Academy tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Gebruiker en HeadFirst overeengekomen. Gebruiker zal technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Diensten en Select Academy te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.5       HeadFirst behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting te besluiten om een Gebruiker geen Account te laten aanmaken of toe te kennen, hem de toegang tot Select Academy geheel of gedeeltelijk te ontzeggen of te weigeren, voor zover wettelijk toegestaan zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van directe of indirecte schade.

Artikel 5 – Verplichtingen Gebruiker

5.1       Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al zijn handelingen die worden verricht met behulp van of in het kader van het gebruik van de Diensten en Select Academy.

5.2       Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen activiteiten van Gebruikers in het kader van de Diensten, waaronder mede het gebruik van Select Academy en de communicatie in door of in het kader van de Diensten, niet:

  1. onjuist, op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter bevinding van HeadFirst;
  3. virussen of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Select Academy te omzeilen;
  4. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij HeadFirst hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  5. in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  6. inbreuk maken op de rechten van HeadFirst en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  7. de belangen en goede naam van HeadFirst kunnen schaden; of
  8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn.

 

5.3       Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de faciliteiten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Diensten en Select Academy.

5.4       Gebruiker is verantwoordelijk voor al het (onbevoegd) gebruik van de Select Academy via zijn Account. Gebruiker dient zijn Inloggegevens vertrouwelijk te behandelen. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens te delen met derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.5       Gebruiker is verplicht om alle redelijke aanwijzingen en verzoeken van HeadFirst met betrekking tot het gebruik van de Diensten en Select Academy op te volgen.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

6.1       Voor Gebruikers die een Actieve Opdracht hebben zijn de kosten in verband met de Diensten inbegrepen in de vergoedingen die Zelfstandig Professional en/of een Leverancier reeds aan HeadFirst is verschuldigd. HeadFirst brengt aan Zelfstandig Professionals en/of een Leverancier geen aanvullende kosten in rekening ten aanzien van de Diensten.

Artikel 7 – Content

7.1       Via Select Academy wordt Content ter beschikking gesteld die afkomstig is van HeadFirst en/of haar dienstverleners. Alle Content is eigendom van HeadFirst en/of diens licentiegevers. Gebruikers verkrijgen slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar recht de Content binnen de omgeving van Select Academy te gebruiken, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en uitsluitend op de wijze zoals beoogd met de functionaliteiten van Select Academy. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van HeadFirst Content openbaar te maken buiten Select Academy.

7.2       HeadFirst streeft ernaar een hoog niveau van het aanbod van Content op Select Academy te behalen en te handhaven, maar biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste, onvolledige, verouderde, inbreukmakende of anderszins onrechtmatige Content. Gebruik van Content is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van desbetreffende Gebruiker. HeadFirst biedt geen garanties ten aanzien van de kwaliteit, geschiktheid en de beschikbaarheid van de Content op Select Academy.

7.3       Niettegenstaande eventuele overige rechten van HeadFirst kan zij te allen tijde alle door een Gebruiker binnen de omgeving van Select Academy geplaatste Content verwijderen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld indien zij zich daartoe rechtens verplicht acht of dit van overheidswege wordt opgedragen, indien de Content (beweerdelijk) inbreuk maakt op enige rechten van derden, waaronder IE-rechten, of indien Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden overtreedt, onjuiste, verouderde of misleidende informatie verstrekt of frauduleuze activiteiten onderneemt. HeadFirst zal voor het verwijderen van geplaatste Content niet aansprakelijk worden voor het betalen aan Gebruiker van enige vorm van schadevergoeding of compensatie.

7.4       Indien Gebruiker van mening is dat enige Content op Select Academy niet juist, onvolledig of verouderd is, inbreuk maakt op rechten van Gebruiker of van enige derden, of anderszins onrechtmatig is, kan Gebruiker dit melden bij HeadFirst via support@headfirst.nl HeadFirst zal de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en, indien zij daartoe gehouden is of indien zij dit noodzakelijk acht, de betreffende Content zo spoedig mogelijk verwijderen.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

8.1       Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Gebruiker zijn Account activeert.

8.2       Een Online Kennisabonnement duurt voort zolang Gebruiker diensten verleent op basis van een Actieve Opdracht. Wanneer dit niet langer het geval is, eindigt het Online Kennisabonnement automatisch twee maanden nadat de Actieve Opdracht is geëindigd. Online Kennisabonnementen worden automatisch beëindigd wanneer de Diensten eindigen als bedoeld in artikel 8.3.

8.3       In aanvulling op de andere (rechts)middelen die HeadFirst ten dienste staan, is HeadFirst te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om Diensten of onderdelen daarvan voor een bepaalde Gebruiker, op te schorten, te beëindigen of buiten gebruik te stellen, een Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan,  in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

  1. Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
  2. HeadFirst van mening is dat handelingen van een Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan Gebruikers, HeadFirst of derden kunnen toebrengen; of

c          HeadFirst dit om technische of bedrijfseconomische redenen noodzakelijk acht

 

Bij beëindiging van het Account en/of de Diensten is HeadFirst in geen geval aansprakelijk en vindt geen restitutie plaats.

8.4       Bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden die na hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, blijven onverkort van kracht.

Artikel 9 – IE-Rechten

9.1       Alle IE-Rechten op de Diensten, waaronder Select Academy en de Content, behoren toe aan HeadFirst en/of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten die expliciet in deze Gebruiksvoorwaarden staan vermeld. Alle IE-Rechten op de geaggregeerde, statistische gegevens die door middel van gebruik van Select Academy worden gecreëerd en/of verzameld, berusten volledig bij HeadFirst.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1     HeadFirst verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers. HeadFirst is in dat verband aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. HeadFirst verwerkt persoonsgegevens zoals verder toegelicht in het Privacy Statement.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1     HeadFirst is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die Gebruiker lijdt, op welke grond dan ook. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van de wet, is HeadFirst jegens Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor aan haar te wijten aantoonbare directe schade en voor zover HeadFirst onverwijld (en uiterlijk binnen één maand na ontdekking van de tekortkoming) bij aangetekend schrijven en voldoende gedetailleerd in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gegeven om haar verplichtingen alsnog deugdelijk na te komen.

11.2     HeadFirst is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, verminderde goodwill, gemiste besparingen, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, schade wegens vernietiging of verlies van gegevens of documenten, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade wegens door HeadFirst gegeven adviezen en inlichtingen die niet uitdrukkelijk onder de Diensten vallen en schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker aan HeadFirst voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.

11.3     De aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen in dit artikel gelden onverkort voor bestuurders, management, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van HeadFirst, welke personen op dit artikel rechtstreeks een beroep kunnen doen.

Artikel 12 – Overig

12.1     Op de overeenkomst en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

12.3     HeadFirst is gerechtigd zonder nadere toestemming van Gebruiker derde partijen in te schakelen om behulpzaam te zijn bij de levering van de Diensten, of als onderaannemer onderdelen van de Diensten uit te voeren. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle natuurlijke en rechtspersonen ingeschakeld door HeadFirst die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten en/of die op enige wijze daarvoor aansprakelijk gehouden kunnen worden. Dit is een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek voor door HeadFirst ingeschakelde derden en geldt als aanvaard indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen.

12.4     Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeadFirst. HeadFirst is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Dit verbod heeft tevens goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 van Burgerlijk Wetboek.

12.5     HeadFirst is bevoegd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

12.6     Elektronische communicatie verstuurd door HeadFirst wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Gebruiker wordt bewezen.